Projekt: Imavere Saeveski sademeveesüsteemi korrastamine

Tellija: Stora Enso Eesti AS

Projekti eesmärgiks oli Imavere vallas Stora Enso Eesti AS-ile kuuluva Imavere Saeveski platside sademeveekanalisatsiooni lahenduse tööprojekti koostamine. Plats projekteeriti edela-kirde suunaliselt asfaltkattega. Projekti järgi puhastatakse projekteerimisala platside äärsed olemasolevad kraavid settest ja võsast. Platsi äärde projekteeriti ka sademeveekollektor ning restkaevud. Sademevee puhastamiseks nähti ette õlipüüduri paigaldamine koos liiva-mudapüüduriga.