Projekt: Jõhvi Hariduslinnaku avaliku ruumi tehnovõrkude projekteerimine

Tellija: Jõhvi Vallavalitsus

Tellija eesmärgiks oli eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega rajada Hariduslinnaku avaliku ruumi objektid: promenaadi pikendus Pargi tänava algusest kuni Jõhvi linna lõunapiirini ning multifunktsionaalne staadion olemasoleva spordihalli ja Puru tee vahelisel alal. Ümber tuli projekteerida olemasolevaid võrke: alajaama ümbertõstmine staadioni kohalt ja kaasnevate kesk- ja madalpinge kaablite ümberpaigutamine, olmereoveekanalisatsiooni torustiku ja gaasitrassi ümberpaigutamine kavandatava staadioni alt Spordihalli ja tribüünide vahelisele alale, sidekaabli ümberpaigutamine, sadeveekanalisatsioonitorustiku ümberehitamine ja laiendamine, teiste kommunikatsioonide ümberpaigutamise ja (või) nendega ristumise lahendused. Hariduslinnaku tarbeks tuli projekteerida vajalikke tehnovõrke: sadevee ärajuhtimine ning tänava-, koht-, dekoratiiv- ja objektide valgustus kogu projektiala ulatuses, elektrivarustus, veevarustus, nõrkvool. Staadioni tehnovõrkude puhul tuli projekteerida staadioni valgustus, elektrivarustus, nõrkvoolupaigaldis koos ühenduskaevudega, muruväljaku drenaažisüsteem ja sadevee kanalisatsioon, veevarustus.