Projekt: Paide linna sademeveetrasside uuring

Tellija: Paide Linnavalitsus

Projektiga koostati Paide linnas sademeveetrasside uuring. Paide linna sademeveetorustikele (olemasolevad, projekteeritavad, planeeritavad) määrati antud töö raames valgalad. Valgalad määrati vastavalt sademeveesuublatele, arvestades olemasolevaid kui ka uusi perspektiivseid sademeveesuublaid. Sademeveemudelis selgusid kriitilised piirkonnad, kus esinesid uputused ning torustikud ei olnud piisava läbimõõduga ja torusiku lõigud, mis valingvihma korral töötavad mingi aja survelistena. Mudelis andmete muutmisega (torustiku läbimõõdud, uued eesvoolud) leiti lahendus kogu linnale nii, et süsteemid toimiksid ja sademevesi kõvakattega pindadelt saaks juhitud kraavidesse-jõgedesse.