Projekt: Saarde küla veesüsteemide projekteerimistööd

Tellija: TREV-2 Grupp AS

Koostasime Pärnumaal Saarde külas vee- ja reoveekanalisatsioonitorustike tööprojekti.

Projekteerisime ca 3724 m veetorustikku, ca 1532 m reoveekanalisatsioonitorustikku, rekonstrueerisime 37 liitumispunkti, 1410 m survekanalisatsioonitorustikku ning 3 reoveekanalisatsioonipumplat. Lisaks geodeesiatööd, servituutide koostamine ja sõlmimine.