Projekt: Mustvee ÜVK I etapi ehitusjärelevalve ja inseneri teenuse osutamine

Tellija: Mustvee Linnavara OÜ

Ehitustööde käigus rekonstrueeriti ja rajati Mustvee linna ühisveevarustuse süsteemi ca 3,65 km veetorustikku ja 111 kinnistu veeliitumispunkti. Uue torustiku rajamisega ringistati linna lõunaosa veevõrk, mis lisas süsteemi töökindlust ja tagas tulekustutusvee kättesaadavuse. Ühiskanalisatsiooni süsteemi rekonstrueeriti ja rajati ca 4,75 km kanalisatsioonitorustikku ja 108 kinnistu kanalisatsiooni liitumispunkti. Lisaks rekonstrueeriti linna kanalisatsiooni peapumpla ja rajati 1 uus kanalisatsioonipumpla. Tuletõrjeveevarustus lahendati 12 tuletõrjehüdrandi baasil, millest üks on maa-alune hüdrant.