Projekt: Tartus asuva jääkreostuse likvideerimise omanikujärelevalve

Tellija: Tartu Linnavalitsus

Töö käigus teostati omanikujärelevalvet Tartus Näituse tn 22b, 22c ja Vaksali tn 31 avastatud jääkreostuse likvideerimisel. Jääkreostus tuvastati 2017. aasta juunis peale intensiivseid sademeid kui naftaproduktide ja vee segu tungis endisest maa-alusest mahutist maapinnale. Käsitletav ala kasutuses elamualana; mahuti peal paiknes osaliselt haljasala, osaliselt asfalteeritud parkimisplats. Mahuti kõrval kulges sademeveekanalisatsiooni torustik ja mahuti peal paiknes risti valgustite kaabel. Tööde käigus avati olemasolev mahuti, eemaldati reostunud pinnas ning anti üle vastavaid tegevuslubasid omavale jäätmekäitlejale ning mahuti puhastati/pesti. Taastati parkla ning haljastus ja väikeinventar. Likvideeriti 561 tonni pinnast.