Projekt: Mehikoorma aleviku tehnoloogilise projekti koostamine

Tellija: AS Emajõe Veevärk

Projekti eesmärgiks oli rekonstrueerida Mehikoorma aleviku kortermajade piirkonna ühisveevarustus ja –kanalisatsioon. Tehnoloogiline projekt käsitles Mehikoorma aleviku lühiajalist investeeringuprogrammi.