Projekt: Metsapargi kergliiklussõlme rajamise projekteerimine

Tellija: Kohtla-Järve Linnavalitsus

Projekteerimisala asub Kohtla-Järve linnas Metsapargi tee ja Kalevi tänava vahelisel alal.

Töö eesmärgiks oli teostada Kohtla-Järve Järve linnaosa Metsapargi kergliiklussõlme ja roheala projekteerimistööd, sh kergliiklusteede võrgustiku projekteerimine koos välisvalgustusega, vajaliku teemärgistuse ja –märkidega  ning inventariga (istepingid, prügikastid). Samuti rekreatsiooni- ja rohealade projekteerimine.

Projekteerimise käigus moodustati terviseradade kett, projekteeriti koertega jalutamise ja treenimise väljak, planeeriti liikluslinnaku ala ja autode parkimiskohale, lisaks projekteeriti Kalevi tänavaga paralleelne kergliiklustee, määrati perspektiivsed bussipeatuste asukohad, projekteeriti ka olemasolev Metsapargi tee sõiduteeks koos paralleelselt kulgeva kergliiklusteega; määrati Metsapargi ala siseste teede asukohad, katted ja gabariidid; planeeriti tehnilised kommunikatsioonid (elekter, sademeveekanalisatsioon parklas, äravoolukraavide süsteem, hüdrandid). Kergliiklusteede kogupikkus 10143 m, sh terviserajad 3480 m. Parkla pindala 1570 m2, liikluslinnaku pindala 2852 m2. Projekteeritud sõidutee pikkus 942 m.